Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: Mevrouw Gert CLAES, (handeld onder de handelsnaam 'AUXILIUM'), met maatschappelijke zetel te 2900 SCHOTEN, Bremdreef 13 en ondernemingsnummer 0818.137.887.

Contactgegevens:

Deel 1: Algemeen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze, aanbiedingen, workshops, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3 De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1 De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2 De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3 De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4 Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).
Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen ofwel onmiddellijk en via de website te worden betaald ofwel via overschrijving. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum.

Deel 2: Bepalingen specifiek van toepassing op de diensten

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Algemeen

4.1.1 De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten aan. Een oplijsting hiervan worden gevonden op de website van de Dienstverlener.

4.1.2 De Dienstverlener biedt o.a. psychologische begeleiding. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid.
De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de vestiging van de Dienstverlener of online.
De Dienstverlener heeft wel het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Klant noodzakelijk is.
De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

4.1.3 De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
Deelname is steeds op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. De cliënt blijft steeds aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen, acties en de eventuele gevolgen hiervan.

4.1.4 Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.
De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

4.2 Van toepassing op individuele begeleiding:

4.2.1 De eerste afspraak dient de klant telefonisch of per e-mail te worden gemaakt. De klant krijgt hiervan een bevestiging.Hierna krijgt de klant een login waarmee zij zelf haar/zijn afspraken kan maken en beheren.

4.2.2 Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener.

4.2.3 Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 24 uur wordt meegedeeld, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet of niet 24 uur op voorhand de afspraak verzet, zal zij haar beurt verliezen of zal er een vergoeding worden aangerekend gelijk aan de helft van een consultatie. Deze vergoeding zal worden bijgerekend bij de maandelijkse factuur die de Dienstverlener opmaakt.
Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de Dienstverlener de annulatie ontvangst per e-mail of telefoon.
Wanneer de klant te laat komt op de afspraak, wordt de sessie niet verlengd. De klant dient in dit geval nog steeds de volledige sessie betalen.

4.3 Van toepassing op groepstrajecten:

4.3.1 Bij aanvang van het traject zal de Dienstverlener steeds op voorhand de datums meedelen van de sessies. Deze afspraken staan vast en kunnen door de klant niet worden verplaatst.

4.3.2 In het geval voor onvoorziene omstandigheden (o.a. ziekte) heeft Dienstverlener de mogelijkheid een traject, consultatie of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 5 - Tarieven, betaling, aanvat werkzaamheden

5.1 Individuele begeleiding: De Dienstverlener werkt aan vaste prijzen per consultatie. Deze prijzen zijn beschikbaar op de website, sociale mediakanalen en op aanvraag. De betaling gebeurt na afloop van de sessie d.m.v. een cashbetaling of via de bankapp. Het is eventueel ook mogelijk om via factuur te betalen.

5.2 Groepstrajecten en workshops: Een inschrijving is maar definitief na de volledige betaling van de hoofdsom van het traject of de workshop. Er zal steeds hiervoor een factuur worden opgemaakt.

5.3 Wanneer er betaald wordt met factuur: Wanneer er gekozen wordt om te betalen via factuur, zal de Dienstverlener maandelijks een factuur opmaken. Deze factuur dient binnen de 10 dagen te worden betaald. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van €75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 - Duurtijd, verlenging of beëindiging van de overeenkomst

6.1 Algemeen: De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject. De klant kan kiezen voor eenmalige sessies ofwel een trajectvorm.
De Dienstverlener is steeds gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

6.2 M.b.t. Groepstraject: De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoelang het traject zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via de website.
De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft hij/zij geen enkel recht op enige terugbetaling.

6.3 M.b.t. Individuele sessies: van zodra de klant een afspraak vastlegt kan zij de overeenkomst niet meer beëindigen. De afspraak kan enkel worden verzet conform de regels zoals vastgelegd in artikel 4.

6.4 M.b.t. Workshops: De klant kan de overeenkomst annuleren maar dient dit te doen uiterlijk een 7 weekdagen voor de datum van de workshop. Een laattijdige annulering is niet mogelijk. De klant kan evenwel haar kaart doorverkopen en dient dit evenwel dan mee te delen aan de Dienstverlener.

Artikel 7 - Aanmaak en beheer gebruikersaccount

De Klant dient steeds een gebruikersaccount aan te maken zodat zij haar afspraken kan vastleggen en beheren. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.
Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

Deel 3: Bepalingen van toepassing op de online verkoop van producten en aankoop tickets workshops

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1. Algemeen De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

8.2 Uitzonderingen Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte schema's, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten.
De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
Wanneer de klant tickets aankoopt voor een workshop die start binnen de termijn van het herroepingsrecht, erkent de klant uitdrukkelijk dat zij afstand doet van haar recht hierop.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

9.4 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.5 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.6 De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 - Afhalen van producten – geen levering

10.1 De Dienstverlener levert de aangekochte producten niet. De klant dient de aangekochte producten af te halen op de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener.
De Dienstverlener deelt op voorhand de momenten mee waarop de producten afgehaald kunnen worden. De producten dienen te worden afgehaald binnen de 14 dagen.

10.2 Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Deel 5: Bepalingen van toepassing op alle diensten en producten van de Dienstverlener

Artikel 11 - Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 werkdagen na het ontvangen van de factuur, levering van de producten of beëindigen van de geleverde diensten.
Indien de klant later melding zou maken van een gebrek, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Overmacht De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

12.2 Relaties met derden Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

12.3 Contractuele tekortkomingen Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.4 Technische problemen website De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.
De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrecht

13.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

13.2 De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

13.3 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.
Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

13.4 Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 14 - Gegevensverwerking

14.1 Door het aanvaarden, aangaan van een overeenkomst of het aankopen van een product of dienst van de Dienstverlener, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

14.2 Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

14.3 In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 15 - Algemeen

15.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

15.2 Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.3 Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.4 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.